Nechajte sa obslúžiť profesinálmi

Začínate podnikať? Potrebujete založiť spoločnosť s.r.o.? Alebo už podnikáte a potrebujete vykonať zmenu vo vašej firme? Potrebujete poradiť, niečo vylepšiť?

Nechajte to na nás a pritom ušetrite! Máme najnižšie ceny na trhu!

HomeInformácieDaňový nedoplatok

Daňový nedoplatok

S účinnosťou od 1.10.2012 môže novú spoločnosť s ručením obmedzeným založiť len osoba, ktorá nemá daňový nedoplatok. V praxi to znamená, že osoba s daňovým nedoplatkom nebude môcť platne spísať zakladateľskú listinu alebo uzatvoriť s ďalšími zakladateľmi spoločenskú zmluvu novej spoločnosti s ručením obmedzeným. Skutočnosť, že zakladateľ spoločnosti s ručením obmedzeným nemá daňový nedoplatok, potvrdí na jeho žiadosť príslušný správca dane tak, že vydá súhlas so zápisom v obchodnom registri.

Na základe novely  zákona o správe daní č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok a z novely Obchodného zákonníka, ktorá bola schválená ako súčasť novely zákona o DPH a iných zákonov- prevod alebo rozdelenie väčšinového obchodného podielu budú možné len so súhlasom správcu dane, pričom o väčšinový obchodný podiel ide, ak jeho majiteľ má aspoň polovicu všetkých hlasov na valnom zhromaždení. Po účinnosti novely bude potrebné obchodnému registru na zápis zmeny spoločníka predložiť nielen zmluvu o prevode obchodného podielu, ale aj súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu, a to tak za spoločníka prevádzajúceho, ako aj za nadobúdateľa obchodného podielu.

Podľa novely nastanú účinky prevodu väčšinového obchodného podielu až zápisom zmeny spoločníka v obchodnom registri, a teda nie samotným uzatvorením zmluvy o prevode obchodného podielu, ako to bolo doteraz.

O vydanie písomného súhlasu môže žiadať: 

  • spoločnosť za spoločníka (prevodcu obchodného podielu), ako aj za nadobúdateľa obchodného podielu,   
  • samostatne spoločník (prevodca obchodného podielu) a samostatne nadobúdateľ obchodného podielu

Žiadosť je potrebné podať samostatne u miestne príslušného správcu dane spoločníka (prevodcu obchodného podielu) a  samostatne u miestne príslušného správcu dane nadobúdateľa obchodného podielu. 

Tieto povinnosti sa budú vzťahovať na všetky návrhy do obchodného registra podané po 1.10.2012, a to bez ohľadu na to, kedy došlo k prevodu obchodného podielu alebo k založeniu spoločnosti.  Ak spoločnosť návrh nepodá pred 1.10.2012, bude povinná doložiť k nemu novo požadované súhlasy.

Odsunutie účinnosti prevodu väčšinového podielu až do rozhodnutia o zápise zmeny spoločníka spôsobí komplikácie pri zmenách, týkajúcich sa spoločnosti a jej orgánov v čase po prevode obchodného podielu a pred zápisom zmeny spoločníka.

Na predmetnú novelu Obchodného zákonníka nadväzuje aj novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť  (č. 25/2004 Z. z.). V zmysle uvedenej novely vyhlášky bude od 1.10.2012 povinnou prílohou návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra alebo návrhu na zápis prevodu či rozdelenia väčšinového obchodného podielu aj súhlas správcu dane alebo písomné čestné vyhlásenie, že súhlas správcu dane nemá povinnosť predložiť.

Súhlas správcu dane nebude potrebné doložiť pri prevode menšinového obchodného podielu, pri nadobúdaní a prevode vlastného väčšinového obchodného podielu spoločnosťou, ak je spoločníkom alebo nadobúdateľom obchodného podielu zahraničná osoba a pri prevode obchodného podielu v rámci zrušenia spoločnosti bez likvidácie pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti (t.j. pri zlúčení, splynutí, rozdelení a rozdelení zlúčením). V týchto prípadoch je potrebné k návrhu na zápis zmeny spoločníka v obchodnom registri doložiť písomné vyhlásenie, že súhlas správcu dane sa nevyžaduje.

Proces vydávania súhlasu správcu dane upravuje novela daňového poriadku (č. 563/2009 Z. z.). 

Správca dane vydá súhlas  len vtedy, ak daňový subjekt nemá nedoplatok vyšší ako 170,- €, pričom danú skutočnosť skúma ku dňu vydania súhlasu, t.j. v lehote 3 pracovných dní. V opačnom prípade bude správca dane reagovať na žiadosť o vydanie súhlasu  oznámením, v ktorom uvedie, že súhlas nevydá z dôvodu nesplnenia podmienok pre jeho vydanie. Po zaplatení daňového nedoplatku je možné podať novú žiadosť o udelenie súhlasu a správca dane bude opätovne na základe novej žiadosti posudzovať podmienky pre vydanie súhlasu v lehote 3 pracovných dní od doručenia žiadosti.   

Bez vyrovnania dlhov nepôjde ani výmaz spoločnosti

Výmaz spoločnosti z obchodného registra je posledným krokom ukončenia „života“ firmy. Aj pred samotným výmazom je však nutné vyžiadať si súhlas od správcu dane. Ten ho vydá iba v prípade, ak: 

  • ak spoločnosti nemá voči daňovému úradu nedoplatok na dani – opäť vyšší alebo rovný sume 170 EUR
  • daňový a colný úrad neevidujú voči eseročke žiadnu inú pohľadávku
  • neprebieha daňová kontrola
  • neprebieha vyrubovacie konanie
  • neprebieha proces určenia dane podľa pomôcok daňovým úradom

Kontakt

Tel.: 0903/404 387

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Kompletné založenie s.r.o.

Vypracujeme dokumentáciu, vybavíme živnostenské oprávnenia a zaregistrujeme spoločnosť do Obchodného registra.

Cena znížená zo 279 EUR na 249 EUR

Viac info

Likvidácia spoločnosti

Chcete sa vyhnúť plateniu daňovej licencie - vstúpte do likvidácie

Viac info

s.r.o. s históriou

Predaj starších spoločností s účtovnou históriou už od 499 Eur.

Viac info